ALGEMEEN

Algemene voorwaarden

Inhoudstafel

1. Algemeen

2. Behandelingen

3. Annulaties

4. Verplichtingen Wandering Massages

5. Aansprakelijkheid

6. Intellectuele eigendomsrechten

7. Slotbepaling

1. ALGEMEEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en producten en alle mogelijke overeenkomsten met Wandering Massages

Afwijking van deze algemene voorwaarden is slechts schriftelijk mogelijk.

2. BEHANDELINGEN

A. Informatie

Voorafgaand aan het aangaan van de behandeling wordt de cliënt geïnformeerd over:

• de inhoud van de dienst en de daarbij gebruikte hulpmiddelen en producten;

• de beoogde en te verwachten resultaten van de behandeling en producten;

• de mogelijke gevolgen en risico’s van de behandeling en de wijze waarop nazorg wordt geboden;

• de verwachte duur en frequentie van de behandeling voor optimale resultaten;

• eventuele alternatieven voor de behandeling (bv bij zwangerschap);

• de kosten van de behandeling;

• de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden en de klachtenregeling.

• Deze mondeling verstrekte informatie wordt op verzoek van de cliënt schriftelijk vastgelegd.

Er komt een overeenkomst tot stand doordat cliënt de betreffende behandeling feitelijk ondergaat, hierbij gelden de algemene voorwaarden.

Anderzijds is de cliënt verplicht om desgevraagd en op eigen initiatief alle mogelijk relevante informatie te verstrekken, voor zover de cliënt in redelijkheid moet begrijpen dat deze noodzakelijk of behulpzaam is voor de juiste behandeling of advisering met betrekking tot een product en voor de uitvoering van de behandeling.

Wandering Massages is niet verantwoordelijk voor de schadelijke gevolgen van onjuiste en onvolledige informatieverstrekking door de cliënt.

B. Behandeling steeds op afspraak

De behandelingen bij Wandering Massages zijn enkel op afspraak, waardoor alle tijd voor u gereserveerd wordt. Wandering Massages doet uitsluitend afspraken aan huis.

Als u een afspraak maakt kan u een e-mail adres nalaten, waarop u zowel een bevestiging als herinnering ontvangt van uw afspraak. Vergeten afspraken worden zo vermeden.

Een afspraak kan enkel 24h op voorhand geboekt worden. Als u een afspraak boekt wordt er voldoende tijd voor u geblokkeerd om de behandeling uit te voeren. Bent u zonder verwittiging niet aanwezig, dan is de tijd te kort om deze afspraak aan iemand anders te gunnen. Om die reden wordt een het vooraf betaalde bedrag van de behandeling in rekening gebracht (zie ook “Annulaties”).

3. ANNULATIES

Afspraken voor een behandeling kunnen tot 24 uur tevoren kosteloos worden geannuleerd.

Bij annulering binnen 24 uur voor een afspraak wordt de voorafbetaling door de cliënt niet teruggestort, ongeacht de vraag of de omstandigheden die aanleiding geven tot het niet doorgaan van de geplande behandeling aan de cliënt toerekenbaar zijn.

Bij afzeg afspraak dat wel op 24 uur op voorhand afgezegd wordt, kunnen cliënten het volledige bedrag terug gestort krijgen mits het sturen van een mail naar wanderingmassages@gmail.com

4. VERPLCHTINGEN WANDERING MASSAGES

A. Algemeen

Wandering Massages neemt bij het verrichten van de diensten & behandelingen de nodige zorgvuldigheid in acht en voert de behandelingen en de advisering met betrekking tot de producten naar beste inzicht en vermogen uit.

Wandering Massages neemt een inspanningsverplichtingen op zich. Binnen de grenzen van hetgeen medisch mogelijk en verantwoord is, spant Wandering Massages tot het uiterste in om samen met de cliënt een optimaal resultaat te bereiken met behulp van de behandelingen en de producten. Op Wandering Massages rust uitdrukkelijk geen resultaatsverplichting.

B. Persoonsgegevens

Wandering Massages behandelt de gegevens van de cliënt met uiterste zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid. De gegevens van de cliënt worden nooit zonder toestemming van de cliënt met derden gedeeld, tenzij Wandering Massages daartoe wettelijk verplicht is.

C. Garantie, eigen verantwoordelijkheid en nazorg

Wandering Massages kan en zal aan de cliënt nooit enig resultaat van het ondergaan van een behandeling of het gebruik van een product garanderen. Alle informatie die de cliënt over de beoogde resultaten ontvangt, is gebaseerd op verwachtingen onder ideale omstandigheden. De te bereiken resultaten zijn individueel bepaald en afhankelijk van allerlei factoren, zoals erfelijke aanleg, levensstijl, voeding en dergelijke.

Voor een optimaal resultaat is het noodzakelijk dat de cliënt de instructies stipt opvolgt, de behandeling volledig doorloopt en de juiste producten op de juiste manier gebruikt. Bij twijfel kan de cliënt uiteraard altijd contact opnemen met Wandering Massages.

In geval van complicaties of bijwerkingen dient de cliënt altijd direct contact op te nemen met Wandering Massages Dit is van het grootste belang. Op basis van de kennis van de door de cliënt ondergane behandeling en gebruikte producten passende maatregelen adviseren.

Wandering Massages kan niet instaan voor de gevolgen van het niet opvolgen van instructies of verkeerd gebruik van de geadviseerde producten of gebruik van niet geadviseerde producten, noch voor de gevolgen van maatregelen die de cliënt in geval van complicaties of bijwerkingen op eigen initiatief of op advies van een derde treft.

5. AANSPRAKELIJKHEID

Wandering Massages treft alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen ter voorkoming van schade aan de persoon en eigendommen van de cliënt. Op de cliënt rust ook een eigen verantwoordelijkheid om de nodige zorg in acht te nemen om schade aan persoon en eigendommen te voorkomen.

Behalve in geval van opzet of bewuste roekeloosheid is Wandering Massages nooit aansprakelijk voor welke schade dan ook van de cliënt. Deze aansprakelijkheidsuitsluiting omvat onder meer alle mogelijke schade aan de persoon van de cliënt ten gevolge van het ondergaan van een behandeling of het gebruik van producten en alle eventuele schade aan de eigendommen van de cliënt door beschadiging of diefstal bij een bezoek aan de zaak.

Wandering Massages is nooit aansprakelijk voor schade van derden. De cliënt vrijwaart Wandering Massages van alle mogelijke aanspraken van derden in verband met de verrichte diensten.

Onverminderd het voorgaande is elke aansprakelijkheid van Wandering Massages te allen tijde beperkt tot de directe schade (waarbij indirecte schade en gevolgschade nooit voor vergoeding in aanmerking komt) en tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval uitkeert, althans – bij gebreke van enige verzekeringsuitkering – tot het door de cliënt aan Wandering Massages betaalde bedrag voor de behandeling of het product waarop de schade is terug te voeren.

6. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De intellectuele eigendomsrechten op al hetgeen samenhangt met de door Wandering Massages verrichte diensten, waaronder de inhoud van de behandelingen en de daarbij gebruikte methodes, verstrekte instructies en adviezen en (reclame) uitingen in folders, op de website, elders op internet en in sociale media, berusten bij Wandering Massages.

Gebruik, vermenigvuldiging en verspreiding van deze informatie zonder vooraf schriftelijk verkregen toestemming van Wandering Massages is uitdrukkelijk verboden.

7. SLOTBEPALING

A. Toepasselijk Recht

Op elke overeenkomst tussen Wandering Massagen en de cliënt is het Belgisch recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

B. Nietigheid

Als een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van toepassing. De onverbindende bepaling zal worden vervangen door een geldige bepaling die het doel en de strekking zo veel mogelijk benadert.

Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde worden geraadpleegd via de website van Wandering Massages

ALGEMEEN

Algmeen voorbeeld

ALGEMEEN

Wandering Massages